Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor incomtech

Algemene Voorwaarden van incomtech, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81556756, hierna te noemen “incomtech”.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie incomtech een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen incomtech en de Klant;
 • Website: de door incomtech te ontwikkelen website voor de Klant;
 • Project: het ontwikkelen van de Website door incomtech voor de Klant;
 • Kosten: de kosten die incomtech maakt voor het uitvoeren van het Project.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door incomtech.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van incomtech zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. incomtech is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Duur en uitvoering van het Project

 1. Het Project wordt gestart nadat de Klant akkoord heeft gegeven op de offerte en de factuur is voldaan.
 2. Het Project heeft een maximale duur van één maand vanaf het moment van akkoord op de offerte en betaling van de factuur.
 3. Bij overschrijding van de maximale duur van één maand heeft incomtech het recht om de Klant hierover te informeren en de verdere werkzaamheden in rekening te brengen.
 4. Indien de Klant het Project stopzet voordat de Website is opgeleverd, blijven de Kosten voor de Klant.

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Bij niet-tijdige betaling is de Klant in verzuim en is incomtech gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.
 3. Bij niet-tijdige betaling is de Klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.
 4. incomtech is gerechtigd om de uitvoering van het Project op te schorten indien de Klant niet tijdig betaalt.

Artikel 6. Garantie

 1. incomtech garandeert dat de Website bij oplevering naar behoren functioneert en vrij is van gebreken.
 2. De garantie zoals bedoeld in lid 1 geldt voor een periode van 1 maand na oplevering van de Website.
 3. Eventuele gebreken aan de Website dienen binnen 2 weken na ontdekking schriftelijk aan incomtech te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Klant geen beroep meer kan doen op de garantie.
 4. Incomtech zal gebreken zo spoedig mogelijk herstellen, doch uiterlijk binnen redelijke termijn.
 5. De garantie vervalt indien de Klant zelf wijzigingen of reparaties aan de Website heeft aangebracht of derden deze wijzigingen of reparaties hebben verricht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van incomtech is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd, dan wel, indien er geen dekking door de verzekeraar plaatsvindt, tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden.
 2. Incomtech is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De Klant vrijwaart incomtech voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door incomtech geleverde diensten.

Artikel 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder mede wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, heeft incomtech het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van incomtech als bij derden van wie incomtech de benodigde materialen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van incomtech ontstaan.

Artikel 9. Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten tussen incomtech en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.
 3. Indien de Klant een consument is, heeft hij het recht om binnen een termijn van één maand na de schriftelijke beslechting van het geschil door incomtech voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 4. De Klant dient incomtech eerst schriftelijk op de hoogte te stellen van het geschil alvorens een procedure aanhangig te maken.

Artikel 10. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden treden in werking per 02-05-2023 en zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die na deze datum worden gesloten.
 2. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 3. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Incomtech is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Opgesteld op 02-05-2023.

incomtech
info@incomtechdesign.com
81556756